Cách tạo biểu mẫu (form) thu thập thông tin trong messenger