Cách đăng bài đa phương tiện lên Facebook

Bài đăng đa phương tiện bao gồm Bản văn, hình ảnh, video và liên kết. Bạn có thể đăng cùng một bài viết nhưng lên tất cả các fanpage và group do bạn làm admin.

Trước tiên bạn cần nhập tài khoản Facebook vào trước khi sử dụng chức năng này. (CÁCH KẾT NỐI FANPAGE). Nếu bạn muốn đăng bài viết lên nhóm thì cũng cần cho phép ứng dụng Chatbox trên nhóm của bạn (CÁCH CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG CHATBOX TRONG NHÓM).

Đăng bài đa phương tiện.

 1. Bấm vào menu Đăng bài
 2. Bấm Danh sách chiến dịch trong khu vực Bài đa phương tiện.
 3. Bấm nút Tạo bài mới.

Tạo bài đăng bản văn. #

 1. Chọn bản văn.
 2. Tên chiến dịch. (Tên chiến dịch chỉ bạn nhìn thấy để dễ quản lý)
 3. Nội dung bài đăng.
 4. Chọn fanpage mà bạn muốn đăng bài viết này lên. Có thể chọn nhiều fanpage. (Chỉ những fanpage mà bạn làm admin mới có thể đăng).
 5. Chọn nhóm mà bạn muốn đăng bài viết này lên. Có thể chọn nhiều nhóm (Chỉ những nhóm mà bạn làm admin và nhóm đó đã cho phép ứng dụng Chatbox).
 6. Chọn thời gian đăng. Nếu đăng ngay thì bật tùy chọn này. Nếu muốn hẹn giờ đăng thì tắt tùy chọn này và làm theo các bước 7 – 10.
 7. Chọn thời gian đăng.
 8. Chọn múi giờ.
 9. Chọn số lần đăng lại bài viết này /giờ hoặc /ngày hoặc /tháng.
 10. Chọn loại thời gian, vd. every 1 houscứ sau 1 giờ, every 1 monthscứ sau 1 tháng
 11. Xem trước bài viết này nó hiển thị như thế nào khi đăng lên Facebook.
 12. Bấm nút tạo chiến dịch để hoàn thành.

Các bước đăng bài Hình ảnh và Video cũng gần tương tự. Chỉ khác vài chi tiết nhỏ mà bạn có thể thấy ngay trong các tùy chọn đó.